Program obnovy a rozvoje venkova

Program obnovy a rozvoje venkova

Zveřejněno: 17. 4. 2023 Dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo očekávanou výzvu z Programu obnovy a rozvoje venkova. Peníze půjdou třeba na obnovu cest, škol nebo knihoven.

MMR připravilo téměř 2,4 miliardy korun na rozvoj malých a středních obcí v regionech. Jsou vyhlášeny tři dotační tituly:

  • Podpora obnovy místních komunikací - pro obce do 3000 obyvatel
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov - pro obce do 3000 obyvatel
  • Podpora obnovy místních komunikací - pro obce od 3001 do 10000 obyvatel


Dotační titul – Podpora obnovy místních komunikací:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;

b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;

c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:

      - obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace),

      - obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Předmětem žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“) může být jedna a více místních komunikací.

Přípustné změny povrchů

   - Původní povrch: asfalt, beton, dlažba, betonové panely, štěrk

   - Nový povrch: asfalt, beton, dlažba.

Dotace je poskytována až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.


Dotační titul – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

a) kulturní domy,

b) budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),

c) knihovny,

d) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),

e) multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a) až d).

Veřejnou budovou pro účely tohoto dotačního titulu (dále jen „DT“) je typ budovy se specifickou charakteristikou, se strukturou navrženou a postavenou pro podporu veřejné infrastruktury a systémů jako je vzdělávání, zdravotnictví, služby. Např. obchod, obecní úřad, škola, školka, čekárny veřejné dopravy, zařízení zdravotní péče. Změna využití účelu budovy, například rekonstrukce objektu MŠ na budovu se sídlem OÚ, je možná.

Veřejnou budovou pro účely tohoto DT není: Zemědělská stavba, průmyslová stavba apod. Nebudou podporovány akce zaměřené na obnovu budov hasičských zbrojnic, zázemí technických služeb, budovy/objekty sakrálních staveb, informačních center, obřadních či výstavních síní, budov sloužících pro volnočasové aktivity dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, klubovny apod.), pro zázemí sportovišť a dalších výše neuvedených.

Nebudou podporovány akce, jejichž primárním cílem jsou energeticky úsporná opatření.

Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.


Příjem žádostí bude probíhat od 2.5. do 5.6.2023.


Více informací o vyhlášené výzvě zde.

Zpět