Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Národní plán obnovy podpoří zadržování vody v krajině

Zveřejněno: 8. 6. 2023 Dotace

Dotace pomůže vzniku či revitalizaci malých vodních nádrží, tůní, mokřadů nebo meandrujícím korytům řek.

Výzva č. 5/2023 Státního fondu životního prostředí je určena obcím a dalším samosprávným celkům na projekty zadržování vody v krajině, jako jsou revitalizace vodních toků a niv, budování tůní, obnova malých vodních nádrží a realizace dalších protipovodňových opatření.

Kdo může žádat

  • obce
  • městské části hlavního města Prahy
  • dobrovolné svazky obcí
  • kraje

Výše příspěvku

  • Maximální míra podpory na jeden projekt: 100 % z celkových způsobilých výdajů
  • Minimální způsobilé přímé realizační výdaje na projekt: 5 mil. Kč bez DPH.

Termíny

  • Zahájení příjmu žádostí: 7. 6. 2023, od 10:00 hodin
  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2024, do 14:00 hodin
  • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2025
Zpět